Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

8002 5b6e 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost vialouve louve
Love isn’t complicated, people are.
Anonymous (via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaPoranny Poranny
7805 8ec4 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost via1901 1901
leira
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks viaPoranny Poranny
1961 c0a0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viatwice twice
leira
8313 02c1
Reposted fromGIFer GIFer viaPoranny Poranny
leira
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu vialouve louve
leira
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viaPoranny Poranny
6340 b69a 500
Reposted fromdeviate deviate viadontexpecttofeel dontexpecttofeel
7519 b52a 500

wavegrower:

“S” tunnel

(”O” version)

Reposted fromantiprodukt antiprodukt
leira
7680 a4c8
Reposted fromimyours imyours viaPoranny Poranny
7364 f4a0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaciarka ciarka
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.

(via poirytowanie)

Reposted fromsoplica soplica viaciarka ciarka
leira
"Czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?"

Bruno Schulz, "Sanatorium pod klepsydrą"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaciarka ciarka
leira
Intelektualista to ktoś, kto się specjalnie nie wyróżnia intelektem (...). Określa siebie tym mianem, by skompensować naturalny brak zdolności, z którego zdaje sobie sprawę. To tak stare jak powiedzenie: powiedz mi czym się chlubisz, a powiem ci, czego ci brakuje. Powszechna prawda. Dyletant zawsze chce uchodzić za eksperta, sadysta za samarytanina, grzesznik za świętoszka, prześladowca za dobroczyńcę, sprzedawczyk za patriotę, arogant za skromnisia, ordynus za eleganta, a głupiec za mędrca.
— Carlos Ruiz Zafón "Gra anioła"
Reposted frommajkey majkey viaPoranny Poranny
leira
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viaciarka ciarka
leira
leira
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaciarka ciarka
leira
7330 f5a7
Reposted fromMeshirr Meshirr viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl